ALGEMENE VOORWAARDEN MY STYLE CAKES: BESTELLING TAARTEN

 

Artikel 1 Algemeen

1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de eenmanszaak My Style Cakes welke wordt gedreven voor rekening van Jacqueline Ash, gevestigd te Kalverstraat 34 te Eindhoven, hierna te noemen “Gebruiker”, en de Wederpartij, waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.Gebruiker vervaardigt taarten op bestelling.

3.De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.

4.Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn, of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

5.Voorwaarden van de Wederpartij worden hierbij nadrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

 

Artikel 3 Derden

Gebruiker is gerechtigd de opdracht uit te besteden aan een derde wanneer de omstandigheden van het geval daartoe aanleiding geven.

 

Artikel 4 Inspanningsverbintenis

Gebruiker zal bij de uitvoering van de werkzaamheden zich inspannen om het gewenste resultaat te behalen. Gebruiker heeft slechts ten opzichte van de Wederpartij een inspanningsverbintenis.

 

Artikel 5 Aansprakelijkheid

1.Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

2.Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade.

3.De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. Wanneer, om welke reden dan ook geen uitkering krachtens een verzekering van Gebruiker mocht plaats vinden is iedere aansprakelijkheid beperkt tot drie maal de waarde van de factuur.

4.Gebruiker is niet aansprakelijk voor letsel van de Wederpartij of schade aan zijn persoonlijke eigendommen tenzij dit te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker.

 

Artikel 6 Levering

De wederpartij levert de gegevens, welke voor het uit te voeren werk nodig zijn, twee maanden voor de afgesproken datum van levering van de taart aan. Wanneer de Wederpartij deze gegevens niet tijdig levert is de Gebruiker gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en de directe en indirecte schade die zij hierdoor lijdt in rekening te brengen bij de Wederpartij. Gebruiker komt door deze annulering niet in gebreke.

 

Artikel 7 Betaling

1.De Wederpartij dient binnen 7 dagen na factuurdatum de helft van het factuurbedrag te voldoen. Het resterende bedrag dient uiterlijk twee weken voor de afgesproken datum van levering te worden voldaan.

2.Wanneer de Wederpartij niet aan het gestelde in lid 1 voldoet is de Gebruiker gerechtigd de overeenkomst te annuleren. Gebruiker is door de annulering niet in verzuim. De Wederpartij is bovendien alsdan gehouden alle kosten welke de Gebruiker inmiddels heeft gemaakt aan Gebruiker te vergoeden.

3.Een door de Wederpartij gedane betaling strekt in de eerste plaats in mindering op de verschuldigde (incasso)kosten en renten en vervolgens in mindering op de oudste opeisbare facturen. Betaling dient zonder een beroep op verrekening te geschieden.

 

Artikel 8 Wijziging van de opdracht

1.Wanneer op verzoek van de Wederpartij het uit te voeren werk dient te worden gewijzigd dan zal de Wederpartij dit tijdig aangegeven. De prijs en de termijn van uitvoering zal dienovereenkomstig worden aangepast. 2.Gebruiker kan een dergelijk verzoek weigeren zonder in gebreke te komen. Alle kosten die een dergelijke wijziging met zich meebrengt zal voor rekening van de Wederpartij komen.

 

Artikel 9 Bezorging en risico-overgang

1.Bruidstaarten worden door de Gebruiker op de door de Wederpartij aan te wijzen plaats bezorgd in een straal tot 50 km rondom Eindhoven. Gebruiker zal hiertoe reiskosten in rekening brengen.

2.Alle overige taarten worden door de Wederpartij op het door Gebruiker aangegeven adres afgehaald. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

 

Artikel 10 Reclameren en onderzoek

1.De Wederpartij is gehouden het geleverde te onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de taart hem ter beschikking wordt gesteld. Daarbij behoort de Wederpartij o.a. te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen direct bij levering, of terstond daarna (gezien de houdbaarheid van het product) aan Gebruiker te worden gemeld.

2.Indien de Wederpartij reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.

3.Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op vervanging of schadeloosstelling.

4.Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Gebruiker zorgdragen voor herstel daarvan.

 

Artikel 11 Incassokosten

1.Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.

2.Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in- en buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.

 

Artikel 12 Vrijwaring

De Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is.


Artikel 13 Intellectuele eigendom

Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van intellectuele wet- en regelgeving. Met name is Gebruiker gerechtigd de foto’s van de producten van zijn hand te publiceren voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht. Het is de Wederpartij niet toegestaan foto’s van de producten op enigerlei wijze te publiceren of aan derden af te staan.

 

Artikel 14 Toepasselijk recht

De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn wordt beheerst door Nederlands recht. Partijen kiezen domicilie in het Arrondissement ’s-Hertogenbosch.

 

Artikel 15 Vindplaats voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

ALGEMENE VOORWAARDEN MY STYLE CAKES: WORKSHOPS

 

Artikel 1 Algemeen

1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de eenmanszaak My Style Cakes welke wordt gedreven voor rekening van Jacqueline Ash, gevestigd te Kalverstraat 34 te Eindhoven, hierna te noemen “Gebruiker”, en de Wederpartij, waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.Gebruiker geeft workshops waaraan de Wederpartij kan deelnemen.

3.De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.

4.Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

5.Voorwaarden van de Wederpartij worden hierbij nadrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

 

Artikel 3 Derden

Gebruiker is gerechtigd de workshop uit te besteden aan een derde wanneer de omstandigheden van het geval daartoe aanleiding geven.

 

Artikel 4 Inspanningsverbintenis

Gebruiker zal bij de uitvoering van de werkzaamheden zich inspannen om het gewenste resultaat te behalen. Gebruiker heeft slechts ten opzichte van de Wederpartij een inspanningsverbintenis.

 

Artikel 5 Aansprakelijkheid

1.Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade.

2.De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. Wanneer, om welke reden dan ook geen uitkering krachtens een verzekering van Gebruiker mocht plaats vinden is iedere aansprakelijkheid beperkt tot drie maal de waarde van de factuur.

3.Gebruiker is niet aansprakelijk voor letsel of schade aan de persoonlijke eigendommen van de Wederpartij tenzij dit te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker.

 

Artikel 6 Betaling

1.Wanneer de Wederpartij zich aanmeldt voor een workshop ontvangt hij een bevestiging hiervan, welke tevens een factuur is.

2.Het factuurbedrag dient binnen 7 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Pas wanneer de volledige betaling is ontvangen is de aanmelding definitief.

3.Wanneer de wederpartij niet binnen de in lid 2 gestelde termijn betaalt, heeft de Gebruiker het recht de workshop te annuleren. Wanneer Gebruiker in dit geval inmiddels kosten heeft gemaakt in verband met de aanmelding voor een workshop komen deze kosten voor rekening van de Wederpartij. Gebruiker is door de annulering niet in verzuim.

4.Een door de Wederpartij gedane betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde (incasso)kosten en renten en vervolgens in mindering op de oudste opeisbare facturen. Betaling dient zonder een beroep op verrekening te geschieden

 

Artikel 7 Annulering van de workshop door de Wederpartij

1.Wanneer de Wederpartij de workshop schriftelijk annuleert nadat de betaling door Gebruiker is ontvangen heeft de Wederpartij recht op teruggave van het factuurbedrag.

2.Dit recht vervalt wanneer de Wederpartij 14 dagen (of korter) vóór de aanvang van de workshop annuleert. De Wederpartij is bovendien alsdan gehouden alle kosten welke de Gebruiker inmiddels in verband met de aanmelding heeft gemaakt aan Gebruiker te vergoeden.

 

Artikel 8 Annulering van de workshop door Gebruiker

Gebruiker heeft het recht om de workshop te annuleren wanneer de omstandigheden daartoe aanleiding geven.

 

Artikel 9 Reclameren

1.Wanneer de Wederpartij niet tevreden is over de inspanningen van Gebruiker dient de Wederpartij dit direct tijdens de workshop aan Gebruiker te melden.

2.Indien de Wederpartij reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.

3.Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op vervanging.

 

Artikel 10 Incassokosten

1.Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.

2.Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in- en buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.

 

Artikel 11 Vrijwaring

De Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is.

 

Artikel 12 Intellectuele eigendom

Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van intellectuele wet- en regelgeving. Met name is Gebruiker gerechtigd de foto’s van de producten van zijn hand te publiceren voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht. Het is de Wederpartij niet toegestaan foto’s van de producten op enigerlei wijze te publiceren of aan derden af te staan.

 

Artikel 13 Toepasselijk recht

De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn wordt beheerst door Nederlands recht. Partijen kiezen domicilie in het Arrondissement ’s-Hertogenbosch.

 

Artikel 14 Vindplaats voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven.